JeedJard™ : The Specialist of Chewy Fruits!

Language
เปลี่ยนเป็นภาษาไทย Change to English language 中国语文

 

 
 ข่าวสาร & กิจกรรม  >>  ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

 

 

 

ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

 

ความเป็นมาของ "วันเด็กแห่งชาติ"

 

ทุกคนคงจำได้ว่า เสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคมของทุกๆ ปี คือ วันเด็กแห่งชาติ แต่ทำไมถึงต้องมีวันเด็ก แล้วทำไมไม่มีวันผู้ใหญ่บ้าง มาลองดูประวัติของวันเด็กกันสักนิดจะดีกว่า

งานวันเด็กแห่งชาติ จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันจันทร์แรกของเดือน ต.ค. พ.ศ.2498 ตามคำเชิญชวนผู้แทนองค์การสหพันธ์เพื่อ สวัสดิภาพเด็กระหว่างประเทศแห่งสหประชาชาติ เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและความต้องการของเด็ก และเพื่อกระตุ้นให้เด็กตระหนักถึงบทบาทอันสำคัญของตนในประเทศ โดยปลูกฝังให้เด็กมีส่วนร่วมในสังคม เตรียมพร้อมให้ตนเองเป็นกำลังของชาติ

รัฐบาลจัดให้มีคณะกรรมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นมาคณะหนึ่ง ทำหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และเอกชน กำหนดให้มีการฉลองวันเด็กแห่งชาติทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

จุดประสงค์เพื่อให้เด็กทั่วประเทศทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน ได้รู้ถึงความสำคัญของตน เกี่ยวกับสิทธิ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย ที่มีต่อตนเองและสังคม มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

แต่ในปี พ.ศ.2507 ไม่สามารถจัดงานวันเด็กได้ทัน จึงได้เริ่มจัดอีกครั้งในปี 2508 โดยเปลี่ยนเป็นวันเสาร์ที่สอง ของเดือนม.ค. เนื่องจากเห็นว่าเป็นช่วงหมดฤดูฝนและเป็นวันหยุดราชการ จนถึงทุกวันนี้

คำขวัญวันเด็กเป็นคำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี โดย คำขวัญวันเด็กมีขึ้นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2499 ในสมัยที่จอมพล ป.พิบูลสงคราม ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ว่า "จงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและส่วนรวม"

ตั้งแต่ปี พ.ศ.2502 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ได้ให้คุณค่าความสำคัญของเด็ก จึงมอบคำขวัญให้เป็นข้อคติเตือนใจสำหรับเด็กปีละ 1 คำขวัญ (ก่อนถึงวันเด็กแห่งชาติ) นายกรัฐมนตรีสมัยต่อมาจึงได้ถือเป็นธรรมเนียมสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน


และในปี พ.ศ. 2558 นี้ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันได้มอบคำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ ไว้ว่า

"ความรู้ คู่ธรรม นำสู่อนาคต"  

 

 

 

Updated : 2015-01-08 15:19:16

  
Share page

About Us
Company History
Factory
Productions
Our Products
"JeedJard Gimme"
"JeedJard" Chewy Fruit
"Fruite-10" Chewy Assorted Fruits Candy
"JeedMe"
"JeedJard" Chewy Honey Candy
Activities
News & Activities
International Exhibitions Gallery
International New Products
Internationals Public Relations
Relationship
CSR
Jobs Application
Dealer Welcome
Contact
Contact Us

    
 

We're the specialist of Sweet Tamarind Candy (Gummy Fruit candy and Confectionery factory in Thailand) , chewy tamarind,chewing candy, tamarind stick, toffee candy, tamarind preserve, fruit preserve, fruit soft candy,Thai fruit candy, Thai jelly candy, Thai fruit snack, tamarind snack,toffee candy, gummy ball, with the best tamarind quality.

Copyright © 2022. 3M Food Product Co.,Ltd. All rights reserved.
    Hosting Powered by
X

Back to Top